Snel-inburgeren in Nederland

Nederland is een open en tolerante samenleving. Van de toegelaten azielzoekers wordt verwacht dat zij snel in de samenleving integreren. Dat betekent dat zij in eerste instantie de Nederlandse taal leren eigen te maken inclusief de Nederlandse cultuur. We hebben veel ervaring op het terrein van inburgering en burgerschap. Concreet houdt dat in dat we de cultuur en emotionele en cognitieve status van de vluchtelingen begrijpen. Daarnaast weten we hoe praktisch we de Nederlandse taalles moeten verzorgen. Als kenner van de Nederlandse cultuur die ik 20 jaarlang heb gedoceerd in het hoger onderwijs, weet ik hoe die aan anderen goed over te brengen en dat geldt ook voor onze overige trainers. We werken vanuit verschillende leerniveaus en bieden we tevens de gelegenheid, dat de cursisten de gelegenheid krijgen mee te lopen in Nederlandse bedrijven, noemt het een soort inburgeringsstage. Daar leren ze Nederlandse werkprocessen beter te begrijpen, de taal op de werkvloer en omgangsnormen. We hanteren kleine groepen waarbij de deelnemers een persoonlijk traject doorlopen met een persoonlijke trajectbegeleider. Onze docenten zijn professioneel en komen voort uit diverse culturen en religies. We bereiden de cursisten voor op het doen van het eindexamen. Bij eventuele verhuizing van een cursist bestaat er de mogelijkheid dat de cursist in een andere regio het traject continueert. Met snel-inburgering.nl willen we vluchtelingen snel en daadkracht laten inburgeren. We leveren maatwerk, dat betekent dat onze taaltrainingen afgestemd worden op het niveau van de doelgroep en instapsniveau. We houden rekening mee met allerlei niveaus van inburgeraars, zoals zij die gedeeltelijk inburgeringsplichtig zijn. Onze trainers zijn erg gericht om op een praktische wijze de Nederlandse taal eigen te laten maken, daarbij wordt die in relatie tot de praktijk behandeld. Daarnaast doen de deelnemers veel ervaring op in het eigen maken van de grammatica, spelling, structuur, schrijven en uitspraak. In de klas gebruiken we uitsluiten het Nederlands, dat is zowel doel- als instructietaal. We werken met een duaal spoor, dat betekent theorie en praktijk, maar voordat zij de praktijk ingaan, hebben zij al een basis woordenschat en grammatica en kunnen zij korte zinnen formuleren. Dit geeft hen zelfvertrouwen om korte stages in bedrijven goed te doorlopen. We hebben het voordeel dat we een bedrijf zijn waar we ons bezighouden met verschillende trainingen op het gebied van Taal, Cultuur, Communicatie en Management. Dat stelt ons in staat dat we gebruik maken van kennis en vaardigheden uit deze domeinen in een afwisselend interactief verband. Met onze trainersachtergrond leren de deelnemers snel en praktisch de Nederlandse taal, kennis van de Nederlandse maatschappij, kennen zij de Nederlandse cultuur, zoals waarden, normen, communicatiestijlen, omgaan met conflicten, omgangsvormen in bedrijven en in de samenleving. Verder leren de cursisten zich goed te oriënteren op de arbeidsmarkt.

Waar besteden we aandacht aan

Verhalen vertellen: de cursisten vertellen hun ervaring in het land van herkomst en hun
     ervaring in Nederland, dat kan door midden rollenspelen, spreekbeurten of      presentaties.
Voeren van rollenspelen over diverse interesse velden, zoals: zoeken naar een      woning, bellen met de gemeente, de belastingdienst, zoeken naar werk, bellen met de      dokter.
Voorleesopdrachten, presentaties en maken van groepsopdrachten
Voorbereiden op het inburgeringsexamen

Om het eindexamen vlot te halen hebben we een uniek model ontwikkeld, genaamd TAPSKO, dat erg gericht is om op een praktische manier de Nederlandse taal en cultuur eigen te maken. Daarbij maken we gebruik van zeer praktische instapoefeningen en praktisch georiënteerd leren.
Wat houdt TAPSKO in:
T slaat op taakstelling: per module moet de deelnemer verschillende rollen vervullen
A slaat op aanpak, dat houdt in presenteren, rollenspelen, bedrijven bezoeken, leren door te doen
P slaat op praktisch leren, alles staat in het teken dat de deelnemers op een zo praktisch wijze de Nederlandse taal leren en de Nederlandse omgangsvormen in de samenleving eigen maken.
S slaat op samenwerken; de deelnemers zullen samen met elkaar werken en in andere gevallen met medewerkers uit het bedrijfsleven. De deelnemers zullen rollenspellen opstellen en opvoeren
K slaat op kernkwaliteiten, de deelnemers leren al vroeg in het traject hun kernkwaliteiten te ontdekken en die verder te ontwikkelen
O slaat op omgaan: de deelnemers leren om effectief om te gaan met autochtonen en andere burgers in de samenleving.

Ons programma ziet er als volgt uit

1. Nederlandse taalles: spreken, schrijven, luisteren en lezen op het gewenste niveau;
2. Kennen van de Nederlandse cultuur en maatschappij;
3. Oriëntatie op de Nederlandse arbeidsmarkt;
4. Kennen van Nederlands nonverbaal gedrag en uitdrukkingen;
5. Weten waar er botsing optreedt tussen de eigen cultuur en de Nederlandse cultuur en dit weten te overbruggen. Dit doen we door een uniek assessment;
6. Kennen van Nederlandse werkprocessen en omgangsnormen.
    We werken samen met diverse Nederlandse bedrijven die veel ervaring hebben om     vluchtelingen binnen hun werkverband op te nemen en te begeleiden. Een daarvan is     Gebroeders de Kreij bv in Giessenburg dat zich bezighoudt met grond- en verzetswerk,     sloopwerken, asbestverwijdering, riolering en straatwerk werkzaamheden.

Onze inburgeringslessen vinden plaats op de volgende plaatsen

Gorinchem
Utrecht
Den Haag en omgeving
Rotterdam
Eindhoven

Top